Curatele

ls een persoon niet handelingsbekwaam of zijn of haar handelingsbekwaamheid verliest en dus niet (meer) zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten, kan een curator worden benoemd om de persoon, curandus genaamd, te vertegenwoordigen. Met een ondercuratelestelling worden persoon en vermogen beschermd. Curatele is een maatregel die meer bescherming biedt dan bewindvoering en mentorschap. De curator behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen én op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, en begeleiding.
Curatoren worden in alle gevallen benoemd door de kantonrechter en moeten verantwoording afleggen op het gebied van geld en bezittingen en de keuzes die worden gemaakt binnen de zorg, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter controleert de curator. De curandus (degene die onder curatele gesteld is) is handelingsonbekwaam. De positie van de curator lijkt dan ook veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus, treedt voor hem op en behartigt de financiële en andere belangen van de curandus. De curator is daardoor zowel een soort bewindvoerder, al heeft hij meer bevoegdheden dan een bewindvoerder, als een soort mentor. Een deel van de wettelijke regeling van curatele is ook bij mentorschap van toepassing. De taak en bevoegdheden van de curator hebben betrekking op zorg en welzijn, maar ook op het geld en de goederen van de curandus.

Wat doet een curator? 
De curator neemt samen met of voor iemand die dat zelf niet (meer) kan beslissingen, zowel op financieel als niet-financieel gebied. De curandus (degene die onder curatele gesteld is) is handelingsonbekwaam. De positie van de curator lijkt dan ook veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus, treedt voor hem op en behartigt de financiële en andere belangen van de curandus. 
De curator is daardoor zowel een soort bewindvoerder, al heeft hij meer bevoegdheden dan een bewindvoerder, als een soort mentor. Een deel van de wettelijke regeling van curatele is ook bij mentorschap van toepassing. De taak en bevoegdheden van de curator hebben betrekking op zorg en welzijn, maar ook op het geld en de goederen van de curandus. Evenals bij mentorschap geldt dat de curator niet bevoegd is hoogstpersoonlijke beslissingen voor de curandus te nemen. Curatele biedt net als bij bewindvoering met registratie een bescherming van het vermogen bij het aangaan van koopovereenkomsten. Een belangrijk verschil tussen curatele en bewindvoering is op familierechtelijk gebied. Enkele voorbeelden hiervan zijn bij curatele verliest u het gezag over uw kinderen. U moet toestemming vragen bij het aangaan van een huwelijk.

 

Als je altijd doet, wat je altijd deed, zal je altijd krijgen, wat je altijd kreeg.